Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
      
                                                                        Βόλος   31/10/2013         

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το mail που στάλθηκε από το γραφείο των σχολικών συμβούλων για την συμπλήρωση στοιχείων σας επισημαίνουμε:
1.        Τα στοιχεία των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα οι σχολικοί σύμβουλοι τα έχουν από:
α) ωρολόγια προγράμματα όπου φαίνονται όλοι οι εκπ/κοί του σχολείου, το     υποχρεωτικό τους ωράριο που συμπληρώνουν και έχουν πλεόνασμα ωρών.
β) από τους πίνακες Γ που πριν λίγες μέρες έχουν αποσταλεί σε δ/νση και σχολικούς συμβούλους, όπου φαίνονται εκπ/κοί κάθε σχολείου, μαθητές ανά τάξη και τμήμα
γ)  τα στοιχεία του ατομικού φακέλου (πτυχία, προσόντα) των εκπ/κών και η τήρηση σχετικού αρχείου, επιτρέπεται να ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία,  τα οποία ενημερώνει και είναι υπεύθυνη για τη μισθολογική κατάταξη και τις υπηρεσιακές μεταβολές. Η επιστημονική καθοδήγηση και η βοήθεια προς τον εκπ/κό δε σχετίζεται με τα τυπικά προσόντα και τις υπηρεσιακές μεταβολές, αφού για την παροχή του εκπ/κού έργου από τους εκπ/κούς ,αποκλειστικά απαραίτητο προσόν γι’ αυτό αποτελεί το βασικό τους πτυχίο.
Συνεπώς τα σχετικά στοιχεία δεν αφορούν τους σχολικούς συμβούλους.
2.        α) Κανένας προσδιορισμός (ονομαστικός ή με αρχικά ή με οποιοδήποτε τρόπο) δε μπορεί να γίνει για μαθητή της τάξης. Η αλληλογραφία με ΚΕΔΔΥ είναι εμπιστευτική και γίνεται περιγραφική αξιολόγηση.

β) κανένας προσδιορισμός δε μπορεί να γίνει για συμπεριφορά μαθητή εφ’  όσον αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δε νομιμοποιούμαστε για την καταγραφή τους. Ο σχολικός σύμβουλος για τα παραπάνω, μπορεί να διαμορφώσει άποψη για μαθητές με την επίσκεψη στην τάξη και σε συνεργασία με την/ τον εκπ/κό να εφαρμόσουν όσα οι εγκύκλιοι προβλέπουν (εφαρμογή εξατομικευμένου
προγράμματος του/της εκπ/κού, του/της συμβούλου γενικής και τελικά του/της συμβούλου ειδικής αγωγής)
Επιπλέον για την Α΄ δημοτικού απαγορεύεται χαρακτηρισμός ή διάγνωση έως και τον Ιανουάριο.
Να υπογραμμιστεί ότι η διακίνηση εγγράφων μεταξύ σχολικών συμβούλων και σχολείων, πρέπει να γίνεται με τον υπηρεσιακό τρόπο που προβλέπεται και όχι με email όπου ζητούνται στοιχεία άτυπα, παρακαλώντας δ/ντές και εκπ/κούς για τη συμπλήρωσή τους. Καμιά υπηρεσιακή υποχρέωση δεν προκύπτει από τέτοιες διαδικασίες.

Όσο αναφορά την ευέλικτη ζώνη:
·        Αποτελεί μοχλό για τη συνολική διαφοροποίηση  του σχολικού προγράμματος.
·        Ενισχύει την ιδεολογική χειραγώγηση των μαθητών.
·        Καθιερώνει ντε φάκτο διαδικασίες αξιολόγησης σχολείων και εκπ/κών που θα συνδέονται άμεσα με την απόδοση πριμ παραγωγικότητας.

Απαιτούμε:
·        Καμιά σύνδεση των εργασιών με οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης, τη χρηματοδότηση σχολείων και την αμοιβή εκπαιδευτικών.
·        Οι Σύλλογοι διδασκόντων να μην αναλάβουν καμία αρμοδιότητα αξιολόγησης-αυταξιολόγησης
·        Να παρθεί πίσω το έντυπο τριμήνων προγραμματισμών για την Ε.Ζ. από τους σχολικούς συμβούλους που δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας, αφού ταυτόχρονα δρομολογούνται και τα σχέδια αξιολόγησης των εκπ/κών που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις απολύσεις-διαθεσιμότητες, τη μισθολογική και βαθμολογική στασιμότητά τους.
·        Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπ/κών σε προγρ’αμματα ή δραστηριότητες είναι πάντα προαιρετική και μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως ρητά αναφέρεται στο Π.Δ. 200 & 201/1998, στα πλαίσια της σχολικής ζωής, μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπ/κων των σχολικών μονάδων.
(Υ.Α. Αριθμ.Φ.353/324/105657/Δ1-Φ.Ε.Κ. 1340 τ.Β΄/16-10-2002,Άρθρο 7 παρ1)

Σας υπενθυμίζουμε ότι κυρίαρχο όργανο της σχολικής μονάδας είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων ώστε να αποφασίζει για όλα τα θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: