Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Τι προβλέπει για παιδεία και εκπαιδευτικούς το πολυνομοσχέδιο

Αλλαγές και στην παιδεία και συγκεκριμένα διατάξης για ζητήματα των εκπαιδευτικών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή με τα προαπαιτούμενα της διαπραγμάτευση με τους δανειστές.
Συγκεκριμένα επέρχεται νομοθετική μεταβολή στη σύνθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), προκειμένου να
καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η λειτουργία τους.
Επίσης προβλέπεται η ανασυγκρότηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την επιλογή και τοποθέτηση των νέων μελών που συμμετέχουν εκ του νόμου σε αυτά, προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η λειτουργία τους, ενώ εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθμιση τα αιρετά μέλη των εν λόγω Συμβουλίων.
Παράλληλα προβλέπεται η θέσπιση εξουσιοδοτικής διάταξης, με την οποία παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα να καθορίσει τη διαδικασία υλοποίησης ενώ θεσμοθετείται η δυνατότητα να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τονίζεται ότι οι προϊσχύουσες οργανικές διατάξεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου προέβλεπαν τη δυνατότητα να προΐστανται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες οργανικές μονάδες της ΚΥ, οι αρμοδιότητες των οποίων αφορούσαν τη διαχείριση εκπαιδευτικών θεμάτων (θέσπιση και εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχετικά με την φυσική αγωγή και την ειδική αγωγή θέματα
Ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν παρέχει τέτοιο δικαίωμα, με αποτέλεσμα να προκύπτει αδήριτη ανάγκη θεσμοθέτησής του. Συγκεκριμένα, η θεραπεία των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των σχετικών με τη διαχείριση εκπαιδευτικών /μαθητικών θεμάτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτάσσει όπως δοθεί η δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης όχι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι παρέχεται αναδρομική ισχύ στην εν λόγω διάταξη για λόγους ασφάλειας δικαίου και ισονομίας.
Επίσης παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων και την τοποθέτησή  τους, άλλως έως την 31η Αυγούστου 2016. Η ως άνω παράταση της θητείας τους καθίσταται απαραίτητη, καθόσον η τρέχουσα θητεία τους λήγει στις 31.12.2015 και δεν υφίσταται επί του παρόντος στην κείμενη νομοθεσία ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής και τοποθέτησής τους. Κατά συνέπεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η θέσπιση νέου συστήματος επιλογής και προκειμένου να μην μείνουν κενές οι νευραλγικές για την λειτουργία της εκπαίδευσης θέσεις σχολικών συμβούλων, είναι απαραίτητο να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων.
Παράλληλα θεραπεύεται ένα υπάρχον νομοθετικό κενό. Συγκεκριμένα, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην Κεντρική Υπηρεσία του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους και επιστρέφουν στην θέση τους ως στελέχη εκπαίδευσης αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία έχουν τοποθετηθεί.
Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης δεν εμπίπτουν τα λοιπά στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές Σχολείων, Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, κα). Ακολούθως, προς αποκατάσταση της αρχής της ισότητας και προς θεραπεία της ασφάλειας δικαίου, επεκτείνεται με την προτεινόμενη ρύθμιση το δικαίωμα αυτό σε όλα τα στελέχη εκπαίδευσης.
Επίσης με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η καταβολή των νομίμων αποζημιώσεων στο πάσης φύσεως προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από 28-5-2014 έως 30-6-2014.
Με άλλη διάταξη ρυθμίζεται η καταβολή των νόμιμων αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των σχολικών τμημάτων που λειτουργούν στη Θεραπευτική Κοινότητα του Ψ.Ν.Α. «18 Ανω», η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 8-01-2015 έως 18-06-2015