Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Εγκύκλιος για την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Εγκύκλιος για την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Παιδείας Β. Κουλαιδής η οποία ορίζει τα εξής:
 Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. και καταρτίζεται με Απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι τα ως άνω Προγράμματα αφορούν στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθόσον σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3, η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. πιστοποιεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων τους.
Ανταποκρινόμενοι σε σχετική εκ μέρους σας αίτηση   και προκειμένου τα Ιδρύματά σας να βοηθηθούνστην άσκηση της προαναφερθείσας αποφασιστικής αρμοδιότητας κατάρτισης των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θέτουμε υπ’ όψιν σας με την παρούσα ένα μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών σχεδιασμού, καθώς και υλοποίησης των εν λόγω Προγραμμάτων, με απόλυτο, σε κάθε περίπτωση σεβασμό στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων σας. 
Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν προϊόν: α) μελέτης από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου, και β) σχετικών προτάσεων που υπεβλήθησαν από ορισμένα Πανεπιστήμια. Αναλυτικά:http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=12516:ipourgeio-paideias-egkiklios-gia-tin-katartisi-programmaton-paidagogikis-kai-didaktikis-ep
πηγή   http://www.esos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: