Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών 2009-2010

Μέχρι τις 20 Ιουνίου εκτιμά το ΑΣΕΠ ότι θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τα πρώτα αποτελέσματα του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών (το πιθανότερο για δάσκαλους, φυσικούς, χημικούς, γεωλόγους, βιολόγους, γυμναστές και νομικούς) ενώ την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα για τους φιλόλογους και τους νηπιαγωγούς. Μέσα στο α΄ δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί και τα αποτελέσματα για τους άλλους κλάδους ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα – αρχές Αυγούστου θα κληθούν να κάνουν αιτήσεις για μόνιμο διορισμό χιλιάδες εκπαιδευτικοί.
Τα ΝΕΑ παρουσιάζουν σήμερα τον αριθμό των εκπαιδευτικών που αναμένεται να διοριστούν μόνιμα φέτος κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και τους όρους πρόσληψης των 10.000 περίπου αναπληρωτώνγια τις θέσεις των οποίων αναμένεται να υποβληθούν μέσα στο Ιούνιο περίπου 170.000 αιτήσεις.
Περίπου 6.400 μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα διοριστούν το σχολικό έτος 2009/10 στις σχολικές μονάδες της δημόσιας Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).

ΠΟΣΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΕΠ (60%) ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (40%)
ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΕΠ (60%) - ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (40%)
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΠΕ60 Νηπιαγωγών 300 200
ΠΕ70 Δασκάλων 1060 706
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ 1360 906


ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:
α) Σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας,
β) Σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.
Παράλληλα 402 εκπαιδευτικοί ΠΟΥ είχαν συμπληρώσει την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία τους.
Ακόμη διορίζονται 1100 περίπου εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει με τη λήξη του φετινού σχολικού έτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
170.000 αιτήσεις για πρόσληψη στα δημόσια σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για τη σχολική χρονιά 2009/10 στο Υπουργείο Παιδείας. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από …α) …προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, β) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεώς του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, γ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. ΄Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: