Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 6.400 ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ 18.500 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Με τη σταδιακή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, αρχίζει η διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2009-10. Τη σχολική χρονιά 2009-10 θα διοριστούν περίπου 6.400 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, στη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους αναμένεται να προσληφθούν περίπου 8.500 αναπληρωτές και 10.000 ωρομίσθιοι. Τις θέσεις αυτές θα διεκδικήσουν περίπου 175.000 εκπαιδευτικοί. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:
α) Σε ποσοστό 60%, από όσους επιτυγχάνουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας.
β) Σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίον κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.
Παράλληλα, 402 εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία τους. Ακόμη διορίζονται περίπου 1.100 εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει με τη λήξη του φετινού σχολικού έτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίον κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από
α)... προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους,
β) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση,
γ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και
ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε.
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: