Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

«Καλλικράτης» στην Εκπαίδευση Νέα πειραµατικά σχολεία και συγχωνεύσεις σε εκπαιδευτικούς φορείς

Μαθητές - αστέρια. Στα νέα πειραµατικά σχολεία θα δηµιουργηθούν όµιλοι που θα  λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς  όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ.

«Καλλικράτη» στους διάφορους επιτελικούς φορείς του υπουργείου Παιδείας, αλλά και πλήρη αναµόρφωση του θεσµού των πειραµατικών σχολείων ώστε να ξαναγίνουν κέντρα αριστείας, σχεδιάζει τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου
Η υπουργός Παιδείας παρουσιάζει σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο τα καινούργια σχέδια νόµου που θα προωθήσει αµέσως µετά τις εορτές, µε τα οποία συγχωνεύονται ή καταργούνται 6 επιτελικοί φορείς του υπουργείου, ανάµεσα στους οποίους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τίποτα στην υπηρεσιακή, τη µισθολογική και τη συνταξιοδοτική κατάσταση του προσωπικού των φορέων. Ωστόσο, µόνο από τη µεταστέγασή τους στο υπουργείο Παιδείας, θα εξοικονοµηθούν περίπου 4 εκατ. ευρώ που δίνονταν κάθε χρόνο για ενοίκια.
Ο σχεδιασµός γιατις συγχωνεύσεις προβλέπει τηδηµιουργία ενόςνέου φορέα, στον οποίο µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες τεσσάρων επιτελικών φορέων που λειτουργούσαν έως σήµεραµε αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες και οι οποίοι καταργούνται: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών. Ο νέος φορέαςθα έχει υπόσταση ΝΠ∆∆ και επταµελές ∆ιοικητικόΣυµβούλιο που θα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας. Για το πρόσωπο πουθα οριστεί στη θέση του προέδρου απαιτείται γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής. Ο φορέας θα έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και βασικήαποστολή τη συµβολή στον εκσυγχρονισµό και τη βέλτιστη εφαρµογή τηςεκπαιδευτικής διαδικασίας και πολιτικής, την ευθύνη για τη διαµόρφωση της οποίας έχει η κυβέρνηση. Επίσης, το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) εξελίσσεται στον βασικό κόµβο των ψηφιακών εφαρµογών και µέσων στην Εκπαίδευση. Στους σκοπούς του προστίθενται ο σχεδιασµός, η οργάνωση καιο συντονισµός της παραγωγής και διανοµής των σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και η διαχείριση του συνόλου των κεντρικών υποδοµών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ψηφιακών εφαρµογών µάθησης που έχουν αναπτυχθεί, περιλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου.
Ακόµα προβλέπεται κατάργησητου Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ∆Β) καιπεριέλευση των αρµοδιοτήτων του στο υπουργείο Παιδείας. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του θα µεταφερθεί σε θέσεις τηςκεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας ή άλλων υπηρεσιών του και εποπτευόµενων νοµικών προσώπων, ενώ διασφαλίζεταιη συνέχιση της τρέχουσας παραγωγικής εκδοτικής διαδικασίας.
Τέλος, η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου ξεκαθάρισε χθες ότι όποιες συγχωνεύσεις σχολείων αποφασιστούν, δεν θα γίνουν µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων. «Εκεί που υπάρχει οικιστική ανάπτυξη και περισσότερος µαθητικός πληθυσµός θα ιδρυθούν σχολεία. Εκεί που πρέπει, για παιδαγωγικούς λόγους, να µην υπάρχουν ολιγοθέσια σχολεία, συγχωνεύουµε. Από αυτές τις συγχωνεύσεις εξαιρούνται προφανώς αποµακρυσµένα νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές», τόνισε.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
Καταργείται ο Οργανισµός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων και συγχωνεύεται µε άλλους τρεις φορείς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

«Κυψέλες» για σούπερ µαθητές

«ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» επιχειρείται να ξαναγίνουν τα πειραµατικά σχολεία. Οπως είχαν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ» από τις 20 ∆εκεµβρίου, η Αννα ∆ιαµαντοπούλου προωθεί τη ριζική τους αναµόρφωση. Κάθε πειραµατικό θα συνδέεται µε πανεπιστήµιο και θα ακολουθεί ωρολόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. Προκειµένου να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες των µαθητών, όχι µόνον του πειραµατικού αλλά και των σχολείων της ευρύτερης περιοχής, θα δηµιουργηθούν όµιλοι που θα λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ.
Στα πειραµατικά - πρότυπα σχολεία όλων των βαθµίδων, θα µπορούν να εισάγονται παιδιά µε υψηλές µαθησιακές δυνατότητες. Υφιστάµενα πειραµατικά σχολεία που διαθέτουν δηµοτικό και γυµνάσιο θα διατηρήσουν τη µεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι του δηµοτικού να εγγράφονται στο γυµνάσιο µε βάση προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΕΣ) κάθε σχολείου. Ο αριθµός των µαθητών που εισάγονται στο γυµνάσιο µπορεί να είναι αυξηµένος κατά 50% σε σχέση µε τον αριθµό των φοιτούντων στο συνδεδεµένο δηµοτικό. Το αυξηµένο αυτό ποσοστό µαθητών καλύπτεται από µαθητές των άλλων δηµοτικών. Η εισαγωγή αυτών των µαθητών γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Η εισαγωγή τους στα πειραµατικά - πρότυπα λύκεια γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων. Η επιλογή των µαθητών γίνεται στο δηµοτικό πειραµατικό - πρότυπο σχολείο µε κλήρωση, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. 
 

Νέα πειραµατικά σχολεία µε στόχο το άριστα! Πλήρης αναµόρφωση του θεσµού µε σχέδιο νόµου

 
Εκ βάθρων αναµόρφωση του θεσµού των πειραµατικών σχολείων που είχαν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, µε σκοπό να ξαναγίνουν κέντρα αριστείας, εισηγείται τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου.

Με σχέδιονόµου πουπροετοιµάζει αυτές τις ηµέρες το υπουργείο Παιδείας – και τα βασικά του σηµεία παρουσιάζουν σήµερα «ΤΑΝΕΑ» – προβλέπεται ηπλήρης αναµόρφωση του θεσµού: σύνδεση όλων των πειραµατικών σχολείων µε τα πανεπιστήµια, δηµιουργία τροποποιηµένων προγραµµάτων σπουδών ώστε να υλοποιούνται καινοτοµίες, ένταξη στον θεσµό και πρωτοβάθµιωνσχολείων (των 28 ολοήµερων πειραµατικών δηµοτικών που πρωτολειτούργησαν φέτος), ίδρυση νέων πειραµατικών σε περιοχές όπου λειτουργούν πανεπιστηµιακές σχολές, δηµιουργία πειραµατικών και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και σύνδεσή τους µε τα ΤΕΙ. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής µαθητών “µε αποδεδειγµένα ιδιαίτερες ικανότητες”, ενώτα νέα πειραµατικάθα οργανώνουν και οµίλους µαθηµάτων µαζί µε δηµόσια σχολεία των περιοχών τους µε σκοπό τη δηµιουργία πυρήνων αριστείας.
Σκοπός της κ.Αννας ∆ιαµαντοπούλου είναι να επανακτήσει ο θεσµός των πάλαι ποτέ προτύπων και πειραµατικών σχολείων την αίγλη των περασµένων ετώνκαι να αποτελέσουν ξανά κοιτίδα παραγωγής ιδεών. Κάθε πειραµατικόθα ακολουθεί ωρολόγιοπρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. Προκειµένου νααναπτυχθούν οιιδιαίτερες ικανότητεςκαι κλίσεις των µαθητών, όχι µόνον του πειραµατικού σχολείου αλλά και των σχολικών µονάδων της ευρύτερης περιοχής που θα ενταχθούν, δηµιουργούνται όµιλοι. Θα λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα (8ηκαι 9η ώρα) µία ή δύο φορές την εβδοµάδα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ. αλλά και άλλα πεδία όπως τα εικαστικά, τον αθλητισµό. Στόχος είναι οι πυρήνες αριστείας και δηµιουργικότητας που θα αξιοποιούν τις αυξηµένες ικανότητες ορισµένων µαθητών χωρίς να υπονοµεύεται η κοινωνικοποίησή τουςλόγω αποκοπής από τηνοµάδα των συνοµηλίκων τους και ένταξης σε ειδικά τµήµατα.  
Πώς θα γίνεται η εγγραφή
Η εγγραφή στους οµίλους µαθητών που φοιτούν στα δηµόσια σχολεία της ευρύτερης περιοχής θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων και µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου σχολικού συµβούλου και του διευθυντή. Τα υφιστάµενα πειραµατικά σχολεία πουδιαθέτουν δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο διατηρούν τη µεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι της µιας βαθµίδας να εγγράφονται αυτόµατα στην επόµενη. Ο αριθµός των µαθητών που θα εγγράφονται στο πειραµατικό γυµνάσιο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένοςέως και 50% σε σχέση µε τοναριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου δηµοτικού και η εισαγωγή θα γίνεται µε τεστ δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, ο αριθµός των µαθητών που εγγράφονται στο πειραµατικό λύκειο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένος έως και 25% σε σχέση µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου γυµνασίου.
Η ευθύνηκαι τα έξοδα µετακίνησης των µαθητών βαρύνουν τους γονείςτόσο για την πλήρη φοίτησή τους στα πειραµατικά όσο και στους οµίλους.
Σύµφωνα µε το σχέδιο, το διδακτικό προσωπικό των πειραµατικών σχολείων θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δηµόσιας εκπαίδευσης. Η επιλογή θα γίνεται µε βάση τον αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΕΣ) του κάθε πειραµατικού.
Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός θα υποβάλλει την αίτησή του µε τον φάκελο προσόντων τουστη σχολική µονάδα που θα έχει προκηρύξει τη θέση.Κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δεκαπέντε το πολύ σχολικές µονάδες οποιαδήποτε περιφερειακής διεύθυνσης µε σειρά προτίµησης. Ο επιλεγόµενος θατοποθετείται για πενταετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται έπειτα από επαναξιολόγησή του. Στη διάρκεια της θητείας σε πειραµατικό ουδείς εκπαιδευτικός θα µετατίθεται ήθα αποσπάται.
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Πειραµατικό θα ακολουθεί ωρο λόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: