Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

Νέα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών

Πηγή: Εφημερίδα  ΕΘΝΟΣ
 
Νέα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας. Με το καινούργιο σύστημα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των εκπαιδευτικών. Μειώνεται το ειδικό βάρος της συνέντευξης
Τα νέα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την επιλογή διευθυντών, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και άλλων στελεχών της εκπαίδευσης παρουσιάζει σήμερα το «Έθνος», καθώς η θητεία των παλιών στελεχών λήγει στις 31 Ιουλίου 2011 και το καλοκαίρι πρέπει να αντικατασταθούν. 
Ο νέος νόμος διαπνέεται από εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και για πρώτη φορά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των στελεχών, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία τους, και λιγότερο στη συνέντευξη, η «αξία» της οποίας περιορίζεται κατά 25% (από 20 σε 15 μονάδες). 
 
Για φέτος υπολογίζεται ότι θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 22-23.000 θέσεις ενώ οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 70.000 άτομα. Ακόμη δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η σχετική πρόσκληση από τους διευθυντές εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις καθώς, όπως φαίνεται, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι όποιες αποφάσεις του υπ. Παιδείας για τις συνενώσεις ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων.

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:

 • Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (Αγγλικής Γλώσσας, Φ. Αγωγής, Μουσικής).
 • Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι: Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 • Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 • Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Αναφορικά με τους υποδιευθυντές σχολείων, προϊστάμενους ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β' και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Πώς θα τοποθετούνται οι διευθυντές στα δημοτικά
Επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α', που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό Α' τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Αξίζει να επισημανθεί ότι, όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Τέλος, στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για 4ετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του 4ου έτους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Νέο σύστημα μοριοδότησης, μείωση 25% στη συνέντευξη
Eξτρα μοριοδότηση στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και περιορισμό της βαρύτητας της συνέντευξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που υπάρχουν στα κριτήρια επιλογής.
Είναι ενδεικτικό ότι με το νέο σύστημα, που θα ισχύσει από φέτος για πρώτη φορά, η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση μοριοδοτείται μέχρι 24 μονάδες, ενώ μέχρι πρότινος δεν ξεπερνούσε τις 14 μονάδες.
Μείωση της τάξης του 25% παρατηρείται στις μονάδες που δίνονται για τη συνέντευξη του υποψηφίου, καθώς περιορίζονται στις 15 από τις 20. Την ίδια στιγμή περιορίζονται τα μόρια της αρχαιότητας-διοικητικής εμπειρίας από 22 σε 14, σε μία προσπάθεια να αξιοποιηθούν στις θέσεις-κλειδιά της εκπαίδευσης και νεότεροι εκπαιδευτικοί.
Οσον αφορά τους τίτλους σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κ.λπ.) αλλά και τα πτυχία ξένων γλωσσών και τα πιστοποιητικά στις νέες τεχνολογίες, τα μόρια ανά περίπτωση είναι τα εξής:
 • Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης διοίκησης εκπαίδευσης ή στην ειδικότητα: 6 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος: 4 μονάδες.
 • Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση): 3 μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ: 3 μονάδες.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών (εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό): 1 μονάδα.
 • Νέες τεχνολογίες: Α' επίπεδο 2 μονάδες, Β' επίπεδο 3 μονάδες.
 • Ξένες γλώσσες: Επίπεδο Β2 1,5 μονάδα, επίπεδο ανώτερο του Β2 2,5 μονάδες.
 • Συνέντευξη: Εως 15 μονάδες.
 • Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: Εως 12 μονάδες (δε υπολογίζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου).
 • Υπηρεσιακή κατάσταση: Εως 8 μονάδες (μισή μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία).
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική)
5 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείου που διεκδικεί θέση
Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή) του νόμου)
Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις νέες τεχνολογίες (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Συνέντευξη (έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει: Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με τον φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία-παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος (μελέτη περίπτωσης)
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:
Α. Στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά
Β. Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του
Χρόνος και διαδικασία
Η υποβολή των αιτήσεων
Οταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, οπότε και θα προκύψει ο νέος αριθμός σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης θα προσκαλέσουν τους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων, να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που θα προβλέπεται στην προκήρυξη.
Στην ίδια προθεσμία οι διευθυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Εν συνεχεία, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.
Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως, ακολουθείται η διαδικασία για τους υποψήφιους προϊσταμένους ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης.
Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:
 • Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.
 • Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση μίας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 • Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν οργανικά.
 • Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: