Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Μεταθέσεις-Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΙΝ:6979975303
E-mail: filipposkon@freemail.gr 
                                               


Συναδέλφισσες-οι
          
        Οι μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε.σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. φέτος θα καθυστερήσουν γιατί καθυστέρησε και η ανακοίνωση των συγχωνεύσεων-υποβιβασμών των σχολικών μονάδων από το ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Επειδή από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν υπεραριθμίες εκπ/κών σας αναφέρω παρακάτω για δική σας πληροφόρηση τι ισχύει για τις μεταθέσεις και τις υπεραριθμίες των εκπ/κών.
        Με τις διατάξεις  του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 για όσους μετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους, ή διορίζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 ο απαιτούμενος χρόνος υπηρέτησης για θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης ορίζεται στα 2 έτη για μετατιθέμενους και 3 έτη για διορισθέντες.

            Σημείωση:
Ø      Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ θεμελιώνουν το δικαίωμα μετάθεσης εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.
Ø      Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική τους θέση στις περιπτώσεις μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών- που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Π.Δ/τος 50/96 –καθώς και στις περιπτώσεις μετάθεσης από Σχολείο Γενικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (άρθρο 8,παρ.4 του Π.Δ/τος 50/96).

         Ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκειας του  διδακτικού έτους (άρθρο 8,παρ.3 του Π.Δ/τος 50/96).
         Για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή λαμβάνεται υπόψη και το κριτήριο της « πρώτης προτίμησης». (2 μονάδες). ΠΡΟΣΟΧΗ: H μοριοδότηση αυτή δεν ισχύει για μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.
         Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των πολύτεκνων εκπ/κών ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης(ενώ μέχρι τη ψήφιση του Ν.3848/2010 ίσχυε και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.
                                  
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
        
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

·        Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική  υπηρεσία  μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
·        Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα (10) έτη.
·        Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους  διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στο ΦΕΚ ως εκπαιδευτικοί εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
·        Οι αιτήσεις για  αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται  στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.  50 /96.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

    Κριτήρια για τις μεταθέσεις-τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι:
             Συνολική υπηρεσία (2,5) μονάδες για κάθε χρόνο (Ισχύει από φέτος για πρώτη φορά με τη ψήφιση του Ν.3848/2010).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

  • Έγγαμος (4 μονάδες)
  •  Πρώτο παιδί ( 4 μονάδες)
  •  Δεύτερο παιδί (4 μονάδες)
  • Τρίτο  παιδί ( 6 μονάδες)
  • Τέταρτο και άνω παιδί (7 μονάδες)


ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Μ.Σ.Δ.)
v           Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, κατηγορίας κατά περίπτωση υπολογίζονται 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 μονάδες τοποθέτησης αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για το σχολείο στο οποίο αποσπάται ο εκπ/κός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατα εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπ/κών που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., στις Περιφερειακές Δ/νσεις ,Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες (2) για κάθε έτος.

ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (4 ΜΟΝΑΔΕΣ)

    Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζεται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση .

ü      Προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στον συγκεκριμένο τόπο.
ü      Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον στα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .

 ΠΡΟΣΟΧH :
Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο δημόσιο δε δικαιούται τις μονάδες συνυπηρέτησης σύμφωνα με την 95/91  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
           
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  (4 ΜΟΝΑΔΕΣ)

  Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση .(Η αύξηση των μορίων από 2 σε 4 έγινε με το Ν.3848/2010).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δεν αρκεί να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Στη βεβαίωση του δημάρχου θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης στο συγκεκριμένο δήμο .Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπ/κών
(Π.Δ. 50/96 και 100/97)
           
            Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

            Αν διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

¨      Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
¨      Στη συνέχεια το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπ/κούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Ø      Από όσους εκπ/κούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (βλ. παραπάνω «μονάδες μετάθεσης») σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δτος  50/96.
Ø      Από όσους εκπ/κούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπ/κών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπ/κοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (βλ. παραπάνω «μονάδες μετάθεσης»).
Ø      Οι εκπ/κοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ημερών.

Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπ/κών γίνεται ως εξής:

·        Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στην σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
·        Οι εκπ/κοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
·        Όσοι εκπ/κοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), τοποθετούνται σε κενές θέσεις

·        σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
·        Οι εκπ/κοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
           
            ΠΡΟΣΟΧΗ:
            Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.


                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: