Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Μια βελτιωτική παρέμβαση που αποδίδει

Λειτουργώντας ως ισχυρός θεσμός αντισταθμιστικής αγωγής, το Ολοήμερο Σχολείο, προσφέρει στους μαθητές ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης. Tο πρόγραμμα τόσο των 1/θέσεων έως 5/θέσεων όσο και των 6/θέσεων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων περιλαμβάνει μια σειρά διδακτικών αντικειμένων, κατάλληλα επιλεγμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Το πλήρες, ποιοτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμά τους προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εμπεδώσουν καλύτερα τη διδαχθείσα ύλη αλλά και να εκφραστούν δημιουργικά σε ένα γόνιμο μαθησιακά περιβάλλον.
Το Ολοήμερο Σχολείο έχει ανταποκριθεί και συνεχίζει να ανταποκρίνεται επιτυχώς και στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις ανάγκες των μαθητών του αλλά και στις προσδοκίες της κοινωνίας. Για την προσφορά αυτή είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών της εκπ/σης, και των εκπ/κών.
Το
ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει πρωινή και απογευματινή-προαιρετική ζώνη (16:15-17:00), έτσι οι γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους την απογευματινή ζώνη και επιλέγουν σε αυτή την περίπτωση επιπλέον έως 3 διδακτικά αντικείμενα. Τα πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα επιλογής και οι ώρες στην προαιρετική ζώνη ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις προτιμήσεις των μαθητών.
Εκτός όμως από το ωρολόγιο πρόγραμμα στο Ολοήμερο σχολείο τίθενται και θέματα εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Ένα φλέγον ζήτημα είναι αυτό των εφημερευόντων δασκάλων. Οι εφημερεύοντες ορίζονται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Στην ίδια πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπ/κών του ολοήμερου προγράμματος.
Σε κάθε σχολείο ο Υποδ/ντής-Υπεύθυνος ή ο εκάστοτε Υπεύθυνος του ολοήμερου προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ανεξάρτητα αν διδάσκει ή όχι την τελευταία ώρα και είναι υπεύθυνος για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.
Για την κατανομή των ολοήμερων τμημάτων των Δημοτικών Σχολείων ισχύει η αναλογία των 25 μαθητών προς ένα δάσκαλο. Επιπλέον, ένας εκπ/κός μπορεί να αναλάβει 2 ή περισσότερα τμήματα προκειμένου να συμπληρώσει το ωράριό του, αυτό όμως δεν επιτρέπει την παράλληλη διδασκαλία των τμημάτων στην ίδια διδακτική ώρα. Επίπεδα δημιουργούνται μόνο για το διδακτικό αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας και μόνο σε περιπτώσεις κοινών τμημάτων μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων με μαθητές των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου και του Δ/ντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης.
Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν επιτρέπεται η δημιουργία υποτμημάτων παρά μόνο εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 25 μαθητών.
Για τη λειτουργία της πρωινής ζώνης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 μαθητών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα. Η προσέλευση των μαθητών στην πρωινή ζώνη ξεκινά στις 07:00 και ολοκληρώνεται στις 07:20. Στις περιπτώσεις που σε ένα σχολείο λειτουργεί ήδη πρωινή ζώνη με τη συμμετοχή 5 τουλάχιστον μαθητών, ο Δ/ντής του σχολείου, με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου και του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να δεχθεί και μαθητές του σχολείου που δεν παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των μαθητών σε αυτή τη ζώνη δεν υπερβαίνει τους 25, υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση του γονέα, καθώς και η καθημερινή τήρηση του ωραρίου προσέλευσης. Στα συστεγαζόμενα σχολεία, εφόσον ο αριθμός μαθητών είναι μικρός, γίνονται κοινά τμήματα. Επομένως, ο αριθμός των 5 μαθητών μπορεί να προκύψει από όλες τις σχολικές μονάδες που συστεγάζονται και έχουν κοινό ωράριο εργασίας.
Ο Δ/ντής του σχολείου, με την πρόσληψη των εκπ/κών ειδικοτήτων και την ανάθεση σε αυτούς διδασκαλίας στο σχολείο, τους διαθέτει φάκελο-portfolio με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος που διδάσκουν και τις εγκυκλίους για το Ολοήμερο Σχολείο, ώστε αυτοί να ενημερωθούν πλήρως. Οι εκπ/κοί ειδικοτήτων του πρωινού προγράμματος συνεργάζονται στενά με αυτούς του ολοήμερου προγράμματος, ανταλλάσσουν απόψεις, κάνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως σχέδια μαθήματος, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική μέθοδο κ.ά.
Οι δάσκαλοι και οι εκπ/κοί ειδικοτήτων του Ολοήμερου τηρούν φάκελο μαθητή, όπου καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των μαθητών, προς ενημέρωση των γονέων, των δασκάλων και των Σχολικών Συμβούλων.
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι εκπ/κοί του ολοήμερου προγράμματος καλούν τους γονείς των μαθητών που θα παρακολουθήσουν τα ολοήμερα τμήματα και τους ενημερώνουν για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοήμερου Σχολείου, καθώς και για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών για την πρόοδό τους. Για το λόγο αυτό από την αρχή λειτουργίας του προγράμματος ορίζουν συγκεκριμένη μέρα και ώρα συνάντησης και συνεργασίας με τους γονείς.
Το Ολοήμερο λειτουργεί με κανονικό ωράριο και πρόγραμμα, με το δάσκαλο του τμήματος, από την επόμενη ημέρα του Αγιασμού και ενημερώνονται οι γονείς και οι μαθητές για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και για τη λειτουργία της προαιρετικής ζώνης στα 6/θέσια και άνω ολοήμερα σχολεία. Επίσης, προβλέπεται χρόνος για το γεύμα των μαθητών, το οποίο ετοιμάζουν οι γονείς από το σπίτι. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 16:00 για τα 1/θέσια έως 5/θέσια ή στις 16:15 για τα 6/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά.
Οι Δ/ντές των σχολείων, οι Υποδ/ντές-Υπεύθυνοι ή οι Υπεύθυνοι του ολοήμερου προγράμματος παρακολουθούν και ελέγχουν συστηματικά την ορθή εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας μαθητή ο Δ/ντής του σχολείου σε συνεργασία με τον Υποδ/ντή ή τον Υπεύθυνο εκπ/κό ενημερώνει εκ νέου τους γονείς για την υποχρεωτικότητα φοίτησης στο ολοήμερο πρόγραμμα. Εάν και μετά από αυτή την ενημέρωση συνεχίζονται οι απουσίες του μαθητή, ενημερώνονται εγγράφως οι γονείς του μαθητή και τους ζητείται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης για μη συμμετοχή του στο ολοήμερο πρόγραμμα. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο Δ/ντής του σχολείου μπορεί να διαγράψει το μαθητή και να ενημερώσει το Δ/ντή Εκπ/σης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: