Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ένα ποιοτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα
Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ασκεί σημαντική επίδραση στη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων και αποτελεί ισχυρό παράγοντα αντισταθμιστικής αγωγής. Μέσα από ένα ποιοτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, πραγματοποιείται η προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο και καλλιεργείται μια σειρά στάσεων και αξιών, απαραίτητων για τη δημιουργία της προσωπικότητας των μικρών μαθητών. Σε ένα χώρο που προσφέρει γόνιμο πεδίο δημιουργικής έκφρασης, το νήπιο αποκτά δεξιότητες, αξίες και συγκροτεί ένα σύστημα συμπεριφοράς. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο όσων νηπίων συμπληρώνουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 5 ετών, είναιυποχρεωτική.
Όσον αφορά στη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, αυτή εξετάζεται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής και λαμβάνεται μέριμνα, με την εποπτεία του Δ/ντή Εκπ/σης και του Προϊσταμένου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση όλων των νηπίων σε αυτά.
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων για φοίτηση νηπίων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπεράριθμων τμημάτων οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι επιλαμβάνονται των παραπάνω περιπτώσεων με στόχο να ικανοποιήσουν τη φοίτηση όλων των νηπίων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διευκόλυνση φοίτησης ορισμένων παιδιών σε όμορο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Εάν δε βρεθεί λύση ενημερώνεται εγγράφως ο Δ/ντής Εκπ/σης, ο οποίος δίνει την ενδεδειγμένη λύση.
Τα νήπια 1ης ηλικίας εγγράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Όταν ικανοποιηθούν οι εγγραφές όλων των νηπίων και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια 2ης ηλικίας και αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση. Ο ελάχιστος αριθμός νηπίων για τη λειτουργία του ολοήμερου Προγράμματος είναι 7 μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, Ολοήμερα Νηπιαγωγεία απομακρυσμένων περιοχών της χώρας ή όταν ιδιαίτεροι λόγοι το επιβάλλουν, με εισήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και του Δ/ντή Εκπ/σης, και μετά από απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή, ο ελάχιστος αριθμός των νηπίων για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να ορίζεται διαφορετικά.
Αν σε ένα Ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί εκτός του ολοήμερου τμήματος και τμήμα του κλασικού προγράμματος, τότε επισημαίνεται πως κάθε τμήμα λειτουργεί ανεξάρτητα ως προς το εκπ/κό πρόγραμμα καθώς και το ωράριο λειτουργίας του. Σε περίπτωση που ο αριθμός των νηπίων σε ολοήμερο τμήμα είναι μικρότερος του προβλεπόμενου και στο κλασικό τμήμα πολύ μεγάλος, δίνεται η δυνατότητα στις Νηπιαγωγούς, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής, να κατανέμουν τους μαθητές στα 2 τμήματα μέχρι τη λήξη του κλασικού προγράμματος και να συνεχίζουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, όσοι μαθητές έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό.
Όταν σε μια περιοχή δεν υπάρχει κλασικό τμήμα Νηπιαγωγείου, δηλαδή λειτουργούν μόνο Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και υπάρχουν αιτήματα γονέων για φοίτηση νηπίων 1ης ηλικίας σε κλασικό τμήμα, μπορεί να επιτραπεί μόνο για τα νήπια αυτά, με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης και του Σχολικού Συμβούλου, η φοίτησή τους σε ολοήμερο τμήμα και η αποχώρησή τους στις 12:30μμ με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση του γονέα.
Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενημερώνουν με έγγραφό τους το Σχολικό Σύμβουλο και το Δ/ντή Εκπ/σης ή τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας μαθητή ενός ολοήμερου τμήματος, η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ενημερώνει εκ νέου τους γονείς για την υποχρεωτικότητα φοίτησης στο ολοήμερο πρόγραμμα. Εάν και μετά αυτή την ενημέρωση συνεχίζονται οι απουσίες του μαθητή, ενημερώνει εγγράφως τους γονείς του μαθητή και τους ζητά τη συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη συμμετοχή του στο ολοήμερο πρόγραμμα. Μετά από αυτή τη διαδικασία η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου μπορεί να διαγράψει το νήπιο και να ενημερώσει το Δ/ντή Εκπ/σης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου.
Το ωρολόγιο
πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου χωρίς πρωινή ζώνη είναι 08:00-16:00 ενώ με πρωινή ζώνη είναι 7:00-16:00. Για τη λειτουργία της πρωινής-προαιρετικής ζώνης στο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων 1ης νηπιακής ηλικίας, λαμβανομένου πάντοτε υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού. Οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη λειτουργίας της πρωινής ζώνης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Η αποχώρηση των νηπίων-προνηπίων γίνεται με ευθύνη της Νηπιαγωγού από 15:45 έως 16:00 ενώ δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να γίνει πριν από τις 15:45. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης του εκπ/κού προγράμματος, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά του. Αλλαγές στο ωράριο και τροποποίηση του διδακτικού χρόνου μπορούν να γίνουν λόγω εκτάκτων καταστάσεων για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΠΥΣΠΕ.
Κάθε τμήμα ολοήμερου προγράμματος στελεχώνεται από 2 νηπιαγωγούς. Η ανάληψη ωραρίου γίνεται με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Για την επιτυχία του προγράμματος του είναι απαραίτητη η συνεργασία των 2 νηπιαγωγών, όπως από κοινού σχεδιασμένες δραστηριότητες με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου. Πρωταρχικό μέλημα είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και η εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το 1ο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου από την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Επίσης, η ώρα του γεύματος έχει παιδαγωγική αξία. Οι νηπιαγωγοί αξιοποιώντας τις καθημερινές εμπειρίες και τα διαφορετικά βιώματα των μαθητών, τους παροτρύνουν να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος όπως προετοιμασία, ζέσταμα φαγητών, καθαριότητα κ.ά. Ταυτόχρονα συνεργάζονται με τους μαθητές καθόλη τη διάρκεια του γεύματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή του. Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν και παράλληλα να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και να κατακτήσουν αντίστοιχους τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος. Η νηπιαγωγός φροντίζει ώστε η αίθουσα που θα πραγματοποιείται το γεύμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ή φροντίζει ώστε να παραδίδεται καθαρή μετά το γεύμα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας.
Επιπλέον, προβλέπεται χρόνος για την ξεκούραση των νηπίων μετά το γεύμα. Οι νηπιαγωγοί δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο-«γωνιά ξεκούρασης», η οποία δημιουργείται σε κατάλληλο σημείο της αίθουσας και αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο και οικείο, όπου τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια. Η ώρα της χαλάρωσης και της ξεκούρασης έχει παιδαγωγική αξία, καθώς τα παιδιά αφομοιώνουν κανόνες της κοινωνικής ζωής, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις ανάγκες των άλλων, μαθαίνουν να αυτοπειθαρχούν και να αναπτύσσουν το αίσθημα αλληλεγγύης.
Με την έναρξή της σχολικής χρονιάς, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι νηπιαγωγοί καλούν τους γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα και τους ενημερώνουν για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, το πρόγραμμα και τους στόχους του, τις δραστηριότητες, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κ.ά. Στις συγκεντρώσεις αυτές μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, των Δ/ντών Εκπ/σης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης.
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με τις άλλες νηπιαγωγούς, ορίζει την αίθουσα του Νηπιαγωγείου στην οποία θα φιλοξενηθεί το τμήμα ή τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Όπου κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιούνται και οι χώροι του κλασικού τμήματος μετά τη λήξη του κλασικού προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Στις περιπτώσεις που προκύψουν προβλήματα ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, ο οποίος επιλαμβάνεται όλων των σχετικών θεμάτων.
Τέλος, το εποπτικό υλικό που διαθέτουν τα Νηπιαγωγεία αξιοποιείται από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Συνεπώς, όλοι οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν το υπάρχον εποπτικό υλικό που υπάρχει, χωρίς να γίνεται διάκριση αν αυτό ανήκει στο κλασικό ή στο ολοήμερο τμήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: