Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009

Προσλήψεις στην εκπαίδευση

Χιλιάδες νέοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους κάθε χρόνο και με το πτυχίο στο χέρι αναζητούν εργασία. Παράλληλα χιλιάδες άλλοι νέοι αρχίζουν κάθε χρόνο σπουδές στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών που επιλέγουν. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τους όρους πρόσληψης και διορισμού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και έναν οδηγό με όλα τα τμήματα ΑΕΙ- ΤΕΙ που δίνουν το δικαίωμα στους πτυχιούχους τους να διεκδικήσουν μια θέση στα χιλιάδες νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ΕΠΑΛ και λύκεια της χώρας.

Πώς γίνονται οι μόνιμοι διορισμοί των εκπαιδευτικών

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: α) Σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας. Φέτος από την παραπάνω κατηγορία θα διοριστούν 2.536 εκπαιδευτικοί.
β) Σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Φέτος από την παραπάνω κατηγορία θα διοριστούν 1.691 εκπαιδευτικοί.
Σε περίπτωση που σε κάποιο κλάδο εκπαιδευτικών (αναμένεται στον κλάδο των δασκάλων) οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ είναι λιγότεροι από τις θέσεις διοριστέων, οι θέσεις που περισσεύουν μεταφέρονται στην κατηγορία του 40%.
Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

Διορισμοί με τον νόμο 3687

Με το Άρθρο 6 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄) καθορίζονται τα παρακάτω που αφορούν τους διορισμούς πέραν του ποσοστού 60% και 40%:
Περίπτωση (1)
Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008- 2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012- 2013, σε αναλογία που ορίζεται κατά έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα των κατηγοριών 60% και 40% και πέραν των οριζόμενων ποσοστών. Φέτος, από την παραπάνω κατηγορία, αναμένεται να διοριστούν 400 εκπαιδευτικοί.
Περίπτωση (2)
Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008 - 2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα των κατηγοριών 60% και 40% και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης περιπτώσεως (1) πέραν των οριζόμενων ποσοστών. Φέτος, από την παραπάνω κατηγορία, αναμένεται να διοριστούν περίπου 750 εκπαιδευτικοί Β/βάθμιας εκπαίδευσης, και 350- 400 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι.
Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01 για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.

Πτυχία των ΑΕΙ που οδηγούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής-Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01)
Πτυχίο Θεολογίας (κωδ. 0101) ή Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0102) ή Ποιμαντικής (κωδ. 0103) ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0104) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης (κωδ. 0105).
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής (κωδ. 0201) ή Φιλολογίας (κωδ. 0202) ή Ελληνικής Φιλολογίας (κωδ. 0203) ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κωδ. 0204) ή Ιστορίας και Εθνολογίας (κωδ. 0205) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις Ιστορίας (κωδ. 0206) και Αρχαιολογίας (κωδ. 0207) ή Ιστορίας (κωδ. 0208) ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κωδ. 0209) ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (κωδ. 0210) ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (κωδ. 0211) ή Φιλοσοφίας (κωδ. 0212), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφίας (κωδ. 0213) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας (κωδ. 0214) ή Κλασικών Σπουδών (κωδ. 0215) ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (κωδ. 0216), του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)
Πτυχίο Μαθηματικών (κωδ. 0301) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθηματικών (κωδ. 0302) ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0303) ή πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών (κωδ. 0304) ή πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (κωδ. 0305). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04 (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΥ)
(i) Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
(ii) Για την ειδικότητα των Χημικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.02] Πτυχίο Χημείας (κωδ. 0421) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0422). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
(iii) Για την ειδικότητα των Βιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.04] Πτυχίο Βιολογίας (κωδ. 0441) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κωδ. 0442) ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή Φυσιογνώστου (κωδ. 0443) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
(iv) Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ05)
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0501) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ06)
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0601) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (κωδ. 0602) ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0602). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ07)
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0701) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ34)
Πτυχίο τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 3401) ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 3402) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ 40)
Πτυχίο τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΕ08)
Πτυχίο Καλών Τεχνών (κωδ. 0801) ή Εικαστικών Τεχνών (κωδ. 0802) ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής (κωδ. 0803), Γλυπτικής (κωδ. 0804) ή Χαρακτικής (κωδ. 0805) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ09)
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κωδ. 0901) ή Οικονομικής Επιστήμης (κωδ. 0902) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών- Οικονομικών Σπουδών (κωδ. 0903) ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (κωδ. 0904) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών- Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (κωδ. 0905) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0906) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0907) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κωδ. 0908) ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (κωδ. 0909) ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0910) ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0911) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (κωδ. 0912) ή Ναυτιλιακών Σπουδών (κωδ. 0913) ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (κωδ. 0914) ή Στατιστικής (κωδ. 0915) ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (κωδ. 0916) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κωδ. 0917) ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (κωδ. 0918) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, όπως μετονομάστηκε) (κωδ. 0919) ή πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Διοικητική Επιστήμη (κωδ. 0920) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Μάρκετινγκ Διοίκησης (κωδ. 0921) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΛογιστικής (κωδ. 0922) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0923) ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. (κωδ. 0924). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ10)
Πτυχίο Κοινωνιολογίας (κωδ. 1001) ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κωδ. 1002) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κωδ. 1003) ή Κοινωνικής Πολιτικής (κωδ. 1004) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (κωδ. 1005) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν οι πτυχιούχοι των τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) ΠΕ11
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102).
ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΠΕ13)
Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984 (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ15)
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας (κωδ. 1501) ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (κωδ. 1502) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ (ΠΕ12.10)
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών (κωδ. 1211) ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (κωδ. 1212) ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (κωδ. 1213) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕ12.40)
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών (κωδ. 1241) ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (κωδ. 1242) ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (κωδ. 1243) ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (κωδ. 1244) ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (κωδ. 1245) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ12.50)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κωδ. 1251) ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1252) ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 1253) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ12.60)
Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κωδ. 1261) ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1262) ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1263) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (κωδ. 1264) ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού (κωδ. 1265) ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά (κωδ. 1266) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12.80)
Χημικών Μηχανικών (κωδ. 1281) ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών (κωδ. 1282) ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (κωδ. 1283) ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (κωδ. 1284) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΠΕ14)
Πτυχίο Ιατρικής (κωδ. 1411) ή Οδοντιατρικής (κωδ. 1412) ή Φαρμακευτικής (κωδ. 1413) ή Νοσηλευτικής (κωδ. 1414) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδι κότητας της αλλοδαπής.
ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ14.40)
Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ. 1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΠΕ19)
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (κωδ. 1901) ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 1902) ή Επιστήμης των Υπολογιστών (κωδ. 1903) ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (κωδ. 1904) ή Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (κωδ. 1905) ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κωδ. 1906) ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1907) ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1908) ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1909) ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 1910) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (κωδ. 1911) ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κωδ. 1912) ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (κωδ. 1913) ή Πληροφορικής του ΕΑΠ (κωδ. 1914) ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» (κωδ. 1915) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (κωδ. 1916). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (Π.Δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/2001), ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Επίσης, με βάση τον Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (2009) εντάσσονται στο ΠΕ 19 πτυχιούχοι Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΠΕ19).
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ32)
Πτυχίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (κωδ. 3201) ή Θεάτρου (κωδ. 3202) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ33)
Πτυχίο Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (κωδ. 3301) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ16)
● Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνή ● Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςή ● Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίουή ● Πτυχίο Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίαςή ● Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της αλλοδαπήςή ● Τα παρακάτω πτυχία της αλλοδαπής τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τις Αρμόδιες Αρχές ως πτυχία ισότιμα με ΑΕΙ χωρίς αντιστοιχία ειδικότητας:
Μουσικής Τεχνολογίας, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ακορντεόν, Όμποε, Σαξόφωνου, Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Κοντραμπάσο, Τρομπέτας, Κλαρινέτου, Κρουστών Οργάνων, Διεύθυνσης Χορωδίας και Παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Μουσικής.
Σύμφωνα με την αριθμ. 76014/Δ2/29-06-2009 (ΦΕΚ 1382/13-07-2009, τ. Β΄) κ.υ.α. συστάθηκαν οι ειδικότητεςΠΕ17.13- Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και ΠΕ17.14
- Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνωνκαι ορίστηκαν τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ειδικότερα, για τους υποψήφιους της ειδικότητας ΠΕ17.13- Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικήςαπαιτείται πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τους υποψήφιους της ειδικότηταςΠΕ17.14
Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνωναπαιτείται πτυχίο Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Τι ισχύει για τους πολύτεκνους

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.
Δεν μπορούν να διοριστούν ως πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

Τα προσόντα με βάση τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα

Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας ορίζει ότι:
1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.
2. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 39 Συνθ. Ε.Κ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι΄ αυτούς σε ειδικό νόμο.
3. Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις.
4. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της.
Άρθρο 5
Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
α) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
β) Όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Άρθρο 6
Ηλικία διορισμού 1. Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, κατά κατηγορία, ορίζεται ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας. Για την κατηγορία ΥΕ το 20ό έτος της ηλικίας.
2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη έπειτα από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλητούς και επί θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
3. Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται μόνο για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη της ΑΔΕΔΥ.
4.Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας για διορισμό, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο.
5.Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες.
6.Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή.
7.Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.
8.Διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού μικρότερα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Υγεία 1.Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει τον διορισμό εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για τον διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται.
2.Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
Άρθρο 8
Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 1.Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
2.Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Άρθρο 9
Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Άρθρο 10
Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού 1.Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο.
2.Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.

Προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων στα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Εφόσον υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, προσλαμβάνονται κατά σειρά αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι διαθέτουν:
α) Τα προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ.
β) Έχουν παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. γ) Έχουν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας. Διαπιστώνεται από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία επιβεβαιώνει ότι κρίνονται ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως εκπαιδευτικοί.
δ) Έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός διδακτικού έτους, η οποία αποκτήθηκε από πρόσληψη στην ΕΑΕ μέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις με εκπαιδευτικούς με τα προσόντα α) έως γ). Αυτοί κατατάσσονται τελευταίοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ.
Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.
Για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ συντάσσονται δυο πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο πίνακας Α΄ με υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), στον οποίο προηγούνται όσοι έχουν επιπλέον τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ και ο Πίνακας Β΄ με τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ. Από τον Πίνακα Α΄ προσλαμβάνεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των προσλήψεων από κάθε κλάδο και η τοποθέτηση τους γίνεται κατά το δυνατόν σε αντίστοιχες με την αναπηρία σχολικές μονάδες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές.
Εφόσον οι ανάγκες των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και διδασκαλίας στο σπίτι και των ΚΕΔΔΥ δεν δικαιολογούν πρόσληψη με πλήρες ωράριο, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με ανώτατο όριο ωρών το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου των νεοδιόριστων του κλάδου τους. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσλαμβανομένους της παραγράφου αυτής υπολογίζονται με το γινόμενο των μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού κλιμάκιου, με το κλάσμα που έχει αριθμητή τις δεδουλευμένες ώρες και παρονομαστή τις ώρες του πρωτοδιόριστου του κλάδου τους. Η προϋπηρεσία αυτών υπολογίζεται με την αναγωγή του συνόλου των δεδουλευμένων ωρών σε έτη, μήνες, ημέρες.

Πώς γίνεται η πρόσληψη των ωρομισθίων

Η πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις αυτές πραγματοποιούνται με πράξη του αρμοδίου Δ/ντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κάθε ωρομίσθιος δύναται να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος σε κάθε Δ/νση ΠΕ ή ΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης και ενδέχεται η σειρά κατάταξης ανά Δ/νση να είναι διαφορετική.
Κατά τη διαδικασία προσλήψεων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και προς αποφυγή καθυστερήσεων και εμπλοκής των προσλήψεων με συνέπεια τη μη έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και κατ΄ επέκταση την ομαλή λειτουργία αυτών, θα πρέπει οι Δ/νσεις κατά την πρόσκληση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν αποδέχονται την πρόσληψη, να λαμβάνουν έγγραφη υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής προκειμένου να αναζητήσουν για πρόσληψη τους εκπαιδευτικούς που έπονται στον πίνακα της περιοχής τους.
Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων σε κάθε φάση οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται την πρόσληψη, καθίστανται πάλι διαθέσιμοι για την επόμενη φάση προσλήψεων, εφόσον για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς δεν ισχύει ο αποκλεισμός που ισχύει για τους αναπληρωτές.

Το καθεστώς για τους ιδιωτικούς

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, δηλαδή στους πίνακες με πραγματική προϋπηρεσία για μόνιμο διορισμό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.
Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.
Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.

Τα πτυχία των ΤΕΙ που οδηγούν στην εκπαίδευση

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ (ΠΕ17.10)
Πτυχίο Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) (κωδ. 1711) ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1712) ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1713) ή Τοπογραφίας ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1714) ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ17.20)
Πτυχίο Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) (κωδ. 1721) ή Μηχανολογίας ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1722) ή Ναυπηγικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1723) ή Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ, όπως μετονομάστηκε) (κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) (κωδ. 1724), ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ( ΠΕ17.30)
Πτυχίο Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜΣΕΛΕΤΕ (κωδ. 1731) ή Ηλεκτρολογίας ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1732) ή Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ, όπως μετονομάστηκε) (κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου) (κωδ. 1733) ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕ17.40)
Πτυχίο Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜΣΕΛΕΤΕ (κωδ. 1741) ή Ηλεκτρονικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1742) ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1743) ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ18.10)
Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών (κωδ. 1811) ή Γραφιστικής (κωδ. 1812) ή Διακοσμητικής (κωδ. 1813) ή Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων (κωδ. 1814) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΜΑRΚΕΤΙΝG) ( ΠΕ18.20)
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 1821) ή Λογιστικής (κωδ. 1822) ή Τουριστικών Επιχειρήσεων (κωδ. 1823) ή Τουριστικών Επαγγελμάτων (κωδ. 1824) ή Εμπορίας και Διαφήμισης (κωδ. 1825) ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Πτυχίο Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (κωδ. 1831) ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (κωδ. 1832) ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (κωδ. 1833) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1834) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1835) ή Δασοπονίας (κωδ. 1836), ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1837) ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας (κωδ. 1838) ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (κωδ. 1839) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (ΠΕ18.30)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕ18.90)
Πτυχίο Νοσηλευτικής (κωδ. 1891) ή Μαιευτικής (κωδ. 1892) ή Επισκεπτών Υγείας (κωδ. 1893) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΕ18.80)
Πτυχίο Εργασιοθεραπείας (κωδ. 1881) ή Φυσιοθεραπείας (κωδ. 1882) ή Εργοθεραπείας (κωδ. 1883) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) (ΠΕ18.61)
Πτυχίο Πλοιάρχων (κωδ. 1862) ή Ραδιοτηλεγραφητών (κωδ. 1863) ή Δοκίμων Αξιωματικών καταστρώματος (κωδ. 1864) ή Δοκίμων Αξιωματικών Ασυρμάτου (κωδ. 1865) της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΣ?ΕΝ) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕ18.62)
Πτυχίο Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΕΝ, ΑΣΕΝ) (κωδ. 1866) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΠΕ18.72)

Πτυχίο Οδοντοτεχνικής (κωδ. 1873) ή Οδοντικής Τεχνολογίας (κωδ. 1874) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΠΕ18.51)
Πτυχίο Οχημάτων (κωδ. 1852) ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ (ΠΕ18.74)
Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας (κωδ. 1875) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
Πτυχίο Τεχνολογίας, Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18.40)
Πτυχίο Αισθητικής (κωδ. 1841) ή Αισθητικής και Κοσμητολογίας (κωδ. 1842) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. (iii) Ειδικότητα Οδοντοτεχνικής [Κωδικός: ΠΕ18.72]
ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (κωδ. 2001) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (κωδ. 2002) ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (κωδ. 2002) ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 2003) ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδ. 2004) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδ. 2005) ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (κωδ. 2006) ή Διαχείρισης Πληροφοριών (κωδ. 2007) ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (κωδ. 2008) ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (κωδ. 2009) ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 2010) ή Βιομηχανικής Πληροφορικής (κωδ. 2011) ή Αυτοματισμού (κωδ. 2012) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΠΕ18.31)
Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας (κωδ. 1802) ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων (κωδ. 1803) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Επίσης τον Ιούνιο του 2009 συστήθηκε ειδικότητα εκπ/κού προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης στον κλάδο ΠΕ17 Τεχνολόγωνμε κωδικό ΠΕ17.12 και λεκτικό Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
Επίσης με το Προεδρικό Διάταγμα 66/2009 (ΦΕΚ Α Αρ. 89/11-6-2009) κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Οι πτυχιούχοι του προγράμματος «Σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό» και του προγράμματος «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός» μπορούν να απασχολούνται στη δημόσια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τους πτυχιούχους του προγράμματος “Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό”

Σχολεία για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Τα σχολεία για τα οποία οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι:

Ι. Σχολεία Γενικής- Επαγγ/κής Εκπ/σης (Γ/σια, Εν. Λύκεια, ΤΕΕ).

ΙΙ. Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ).

ΙΙΙ. Εκκλησιαστικά Σχολεία.

ΙV. Μουσικά Σχολεία.

V. Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ). VΙ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Για τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ), τα Μουσικά Σχολεία, τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ, ΚΔΑΥ, ΕΕΕΕΚ) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) απαιτείται χωριστή διαδικασία υποβολής αίτησης, όπως ορίζεται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06 (Αγγλικών), ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ 19 & 20 (Πληροφορικής ΑΕΙ & ΤΕΙ αντίστοιχα) και ΠΕ 16 (Μουσικών ΑΕΙ και Ωδείου) έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν στην αίτησή τους και σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 05 (Γαλλικών) και ΠΕ 07 (Γερμανικών), ΠΕ34 (Ιταλικής) και ΠΕ40 (Ισπανικής) μπορούν να εργαστούν και σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησής τους να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

Ι. Τίτλος σπουδών (πτυχίο).

ΙΙ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ΙΙΙ. Αποδεικτικό ΑΦΜ (φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού).

ΙV. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).

V. Υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Τι ισχύει για τους ωρομίσθιους που θα διδάσκουν ρωσικά και τουρκικά στα γυμνάσια

Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας στα σχολεία προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα: Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας στα σχολεία προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα: Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών ή Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση Τουρκική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Η πρόσληψη των ανωτέρω εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έδρα του οποίου ανήκουν τα πιλοτικά σχολεία.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος, κατόπιν των οποίων οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται κατά την πρόσληψη οι κάτοχοι διδακτορικού και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Μεταξύ των υποψηφίων ιδίων προσόντων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του βασικού πτυχίου ή η βαθμολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις

Α.Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

Β.Κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ, προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο με αυτό.

Οι όροι για τους αναπληρωτές

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από: α) προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, β) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, γ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη.

Παράλληλα δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν μπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. (Αριθ. 329/2005 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του ΝΣΚ).

Οι αξιολογικοί πίνακες

Ενιαίος πίνακας αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Σε αυτό τον πίνακα εντάσσονται:

Ι. Οι έχοντες προϋπηρεσία σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας).

ΙΙ. Οι επιτυχόντες και οι διοριστέοι του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (1 μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση).

ΙΙΙ. Οι επιτυχόντες του προτελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση).

Σημ.: Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

Πίνακας Γ αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Σε αυτόν τον πίνακα εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί βάσει του πτυχίου τους (ημερομηνία κτήσης και βαθμός πτυχίου).

Πρόσληψη
Αναπληρωτές:
- Από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών βάσει της σειράς που έχουν οι εκπαιδευτικοί και της δήλωσης των περιοχών προτίμησής τους (δήλωση 30 περιοχών).

- Σε περίπτωση εξάντλησης του παραπάνω πίνακα, η διαδικασία πρόσληψης γίνεται από τον πίνακα Γ. Ωρομίσθιοι:
- Από τους Ενιαίους Πίνακες Ωρομισθίων, που συντάσσονται βάσει της αίτησης δήλωσης προτίμησής τους για την πρόσληψη σε σχολεία μίας μόνο Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης και αφορούν ο ένας στα σχολεία γενικής παιδείας και ο άλλος στα ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης. Οι πτυχιούχοι ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή παιδαγωγικών τμημάτων προτάσσονται στους πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για τους εκείνους στους οποίους δεν κατοχυρώνεται παιδαγωγική επάρκεια (μη καθηγητικές σχολές).

Ποιες θεωρούνται καθηγητικές σχολές

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267/Α/ 20.11.2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Καθηγητικές σχολές για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ1 Θεολόγων, Π Ε2 Φιλόλογων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, Π Ε6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και ΠΕ16 Μουσικής, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε.) για το διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17.

Παράλληλα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 1 του Ν. ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3687 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις». Στις καθηγητικές σχολές προστίθεται ο κλάδος ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και ΠΕ34 Ιταλικής γλώσσας.

Επίσης με το ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (παράγραφος 2 του άρθρου 8) προστίθεται ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και από τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: